Huishoudelijk reglement

Verantwoordelijke kinderdagverblijf: Mevr. Karen Eerdekens
Regiocoördinator: Mevr. Nathalie Hoovers
Hoofdcoördinator : Mevr. Anne Moisson

Meer informatie over bepaalde onderdelen vindt u op de website onder praktisch.

Algemeen

Kinderdagopvanglocatie De Bloeiende Kerselaar is een kinderopvang onder toezicht van Kind en Gezin en heeft een vergunning voor 41 voltijdse plaatsen.

Organisator

De kinderdagopvanglocaties De Bloeiende Kerselaar behoren tot de kinderdagverblijven van Scholengroep Brussel, GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.

Organisator

Scholengroep Brussel
Algemeen directeur : de heer Jacky Goris
Oud-strijderslaan 200
1140 Evere
Rechtsvorm : VOI (Vlaamse Overheidsinstelling)
Ondernemingsnummer : 0267-377-629

De contactpersonen van het organiserend bestuur zijn :

Hoofdcoördinator

Mevrouw Anne Moisson
Oud-strijderslaan 200
1140 Evere
02/727 85 06
0476/84 41 96
anne.moisson@sgrbrussel.be

Contactpersoon van de kinderopvanglocatie

De dagelijkse leiding is in handen van Karen Eerdekens. Als verantwoordelijke coördineert zij/hij de activiteiten, heeft zij/hij de leiding over het personeel en onderhoudt zij/hij het contact met de ouders, de externe instanties en derden die rechtstreeks betrokken zijn bij de kinderopvang. Het kinderdagverblijf wordt ondersteund door de regiocoördinator Nathalie Hoovers

Karen Eerdekens is te bereiken op volgende dagen :

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag vrijdag
8u45-16u30 10u45-18u30 8u45-16u30 8u45-16u30 7u45-15u15

 

Contactgegevens van het kinderdagverblijf

KDV De Bloeiende Kerselaar
Louis Vander Swaelmenlaan 25
1170 Watermaal-Bosvoorde
T : 02/675 81 58
E-mail : bloeiendekerselaar@kdv.sgr8.be

Contactgegevens Kind en Gezin

Kind en Gezin
Hallepoortlaan 27
1060 Brussel
T : 078 150 100
http://www.kindengezin.be/formulieren/contact.jsp

Bereikbaarheid in noodgevallen

In geval van nood buiten de openingsuren van het kinderdagverblijf kunt u Karen Eerdekens contacteren op het nummer 0496/22 47 26. We willen u met aandrang vragen dit nummer enkel te bellen in uitzonderlijke noodgevallen.

Openingsdagen en openingsuren

Openingsuur

Het kinderdagverblijf gaat elke weekdag open om 7u30. Tot 9u verwelkomen de begeleidsters de kinderen en hun ouders.

Sluitingsuur

Het kinderdagverblijf sluit elke weekdag om 18u30.

Voor het afhalen van uw kind verwachten we dat u ten laatste 15 min voor sluitingstijd, m.a.w. om 18u15u uw kindje ophaalt bij de begeleidster/der. De begeleidster/der vertelt u hoe de dag verliep.

Registratie

Het uur van aankomst en vertrek van het kind wordt geregistreerd door de kindbegeleidster/der. U tekent maandelijks voor akkoord.

Deze registratie is verplicht en stelt u ertoe in staat de maandelijkse factuur te controleren.

Gesloten

Het kinderdagverblijf is gesloten :

 • Op zaterdag en zondag
 • Op wettelijke feestdagen
 • Van 15 juli tot en met 15 augustus
 • Tussen Kerstmis en Nieuwjaar
 • Op de jaarlijkse pedagogische vormings- en teambuildingsdag
 • Op brugdagen
 • Op decretale en reglementaire feestdagen

De lijst met sluitingsdagen wordt u gegeven bij het ondertekenen van de opvangovereenkomst. De tweede helft van december ontvangt u de nieuwe lijst. De lijst is ook te raadplegen op het inlichtingenbord. Een kopie is op vraag beschikbaar bij de verantwoordelijke.

Eventuele extra sluitingsdagen delen we u minstens één maand vooraf schriftelijk mee.

Doelgroepomschrijving/opdracht

We richten ons tot alle ouders die kiezen voor kinderopvang.

Het organiseren van kinderopvang is een maatschappelijke dienstverlening die Scholengroep Brussel nastreeft om de economische, educatieve en sociale functie te realiseren .

Kwaliteitsvolle kinderopvang omvat zowel verzorgende als opvoedkundige aspecten. Ouders zijn onze partners in de opvang.

Bij de realisatie van de opvang gaan we uit van respect voor de eigenheid en het ‘unieke’ van elk kind. Het is mede aan dit unieke dat het kind zijn waarde als persoon ontleent.

Het team volgt en stimuleert de ontwikkeling van de kinderen. We hebben in het bijzonder aandacht voor de affectieve behoeften en de taalontwikkeling van ieder kind. We willen de thuistaal van kinderen en ouders een plaats geven naast het actief taalgebruik van het Nederlands.

Opnamebeleid

Er werd een online applicatie/website ontwikkeld om ouders te helpen in hun zoektocht naar kinderopvang. ENKEL via deze applicatie/website kan uw opvangvraag geregistreerd worden, zodat u slechts één keer uw opvangvraag hoeft te stellen.

www.kinderopvanginbrussel.be

Voor een overzicht van alle Nederlandstalige kinderdagverblijven in Brussel verwijzen we naar:

– www.opgroeieninbrussel.be
www.kindengezin.be

Bij het toewijzen van een plaats moet voorrang gegeven worden aan bepaalde maatschappelijke groepen.

Voorrang geven betekent:

dat de organisator bij keuze tussen meerdere opvangvragen eerst moet ingaan op de vraag die behoort tot de wettelijke voorrangsgroep:

 • Voorrang aan de kinderen uit kwetsbare gezinnen (20%)
 • Voorrang voor werkgerelateerde opvangvragen
 • Voorrang aan Nederlandstalige gezinnen. (maximum 55% en minimum één kind).

Er wordt ook rekening gehouden met voorrangsregels vanuit de organisatie :

 • Kinderen van personeelsleden van Scholengroep Brussel

Broers of zussen van leerlingen momenteel ingeschreven in een school van Scholengroep Brussel

Pedagogisch beleid

Principes

Vanuit onze eigen pedagogische visie, die door alle medewerkers onderschreven wordt, willen wij streven naar een optimale zorg en begeleiding van de opgevangen kinderen.  Wij willen de beschikbare middelen en de deskundigheid van het personeel optimaal benutten om elk kind en de groep waarvan het deel uitmaakt de best mogelijke ontplooiingskansen te bieden.

We zorgen ervoor dat uw kind alle kansen krijgt om talenten en vaardigheden te ontplooien. Dit doet uw kind op zijn ritme. We besteden bijzondere aandacht aan individualisering, zelfredzaamheid, flexibiliteit, structuur, bewegingsvrijheid en veiligheid. Het kinderdagverblijf gebruikt een erkend (zelf)evaluatie-instrument om aan voortdurende verbetering te werken.

De kinderen verblijven in vaste leefgroepen. De verantwoordelijke stelt de groepen samen, in overleg met de kindbegeleidster/der. Hij/zij houdt rekening met de ontwikkelingsfase van het kind, de leeftijd, het inschrijvingsbeleid en de beschikbare plaatsen.

De verantwoordelijke en de kindbegeleidster/der willen nauw met u samen werken en u informeren over het verloop van de opvang en de pedagogische aanpak.

In de onthaalbrochure leest u meer over de dagindeling, de spelactiviteiten, de slaap- en eetgewoonten.

Wenbeleid

Vooraleer kinderen in de kinderopvang starten, is het belangrijk om te komen “wennen”. Wij achten wennen noodzakelijk, ongeacht de leeftijd, omdat het zowel voor uw kind als voor de ouders een stressvolle overgang is.

Meer informatie over ons wenbeleid vindt u op de website.

Voor nieuwe kindjes worden de wenmomenten in overleg met de ouders afgesproken. Pas na het doorlopen van de afgesproken wenperiode kan de opvang, afgesproken zoals in het opvangplan, van start gaan.

Gemeenschappelijke opvang

Om de kindbegeleidster/der optimaal te kunnen inzetten kunnen de kinderen ’s morgens en ‘s avonds in één gemeenschappelijke groep opgevangen worden.

Ouderparticipatie

De verantwoordelijke en de kindbegeleidster/der informeren u over de vorderingen van uw kind. De kindbegeleidster/der antwoorden graag op uw vragen rond de favoriete bezigheden en activiteiten van uw kind. U kan met uw vragen over de ontwikkeling en de gezondheid van uw kind terecht bij de verantwoordelijke.

Om professioneel in te spelen op de ontwikkeling van uw kind observeren wij de motorische, sociale, emotionele, verstandelijke en taalontwikkeling van uw kind.

Wij zorgen voor een stimulerende omgeving met speelgoed en spelactiviteiten aangepast aan de leeftijd en interesses van uw kind.

Door ervoor te zorgen dat uw kind zich veilig en geborgen voelt, durft uw kind op ontdekking te gaan. We bieden regelmaat in het dagritme en een overzichtelijke structuur. We respecteren in de mate van onze mogelijkheden het ritme van uw kind. Begeleidsters kiezen bewust tussen individuele behoeften en de behoeften van de groep.

Het kinderdagverblijf beschikt over een team deskundige medewerkers die beantwoorden aan de diplomavereisten van Kind en Gezin en de verwachtingen van de organisatie. Alle medewerkers volgen geregeld bijscholing, minimum 1 dag per werkjaar.

Minimaal om de 3 jaar volgt het voltallige personeelsteam een opleiding levensreddend handelen bij kinderen.

Naar aanleiding van speciale gelegenheden zoals verjaardag, Moederdag,… of voor het illustreren van de blog kan het personeel foto’s van uw kind maken.

Als u bezwaar hebt dat er foto’s van uw kind gemaakt worden, verwittigt u schriftelijk het kinderdagverblijf bij de start van de opvang.

Tijdens de opvangperiode van uw kind in het kinderdagverblijf willen we graag uw mening weten over onze dienstverlening. Hiervoor bezorgen we u op geregelde tijdstippen een tevredenheidsmeting.

Klachtbehandeling

Wij verzoeken u om vragen en bedenkingen onmiddellijk te formuleren. Opgekropte , niet geuite bedenkingen zorgen immers vaak voor ontevredenheid en kunnen tot klachten leiden. De verantwoordelijke tracht samen met u de situatie waar u bedenkingen bij heeft te verhelderen en tot een oplossing te komen. De verantwoordelijke registreert dit gesprek (zie bijlage 3).

Indien we na deze eerste stap niet tot een bevredigende oplossing komen, kunt u de klachtenprocedure van de scholengroep volgen (SGR8/RvB/B/070024 zie bijlage). Wij garanderen U dat elke klacht op een efficiënte en doeltreffende manier behandeld wordt.

U kan zich ook wenden tot de Klachtendienst van Kind en Gezin, Hallepoortlaan 27 te 1060 Brussel – klachtendienst@kindengezin.be – 02/533 14 14.

Samenwerking met externen

Ons kinderdagverblijf is geen eiland dat op zichzelf staat. Wij leggen contacten met andere opvangpartners binnen onze regio, Kind en Gezin, e.a.

Uiteraard is er een nauwe samenwerking met de basisscholen van Scholengroep Brussel.

Wederzijdse afspraken tussen ouders en kinderdagverblijf

Opvangbeleid

De startdatum van de opvang en de individuele dag- en uurregeling worden in een schriftelijke overeenkomst vastgelegd. Deze is zowel bindend voor de ouders als voor het kinderdagverblijf.

Elke wijziging in deze dag- en uurregeling wordt schriftelijk vastgelegd door zowel de ouders als de verantwoordelijke.

Bij inschrijving wordt een opvangplan opgemaakt.

Wanneer u van dit opvangplan afwijkt gelden volgende regels:

 • Uw kind kan 18 dagen per jaar afwezig zijn buiten de sluitingsdagen.(snipperdagen)
  Deze 18 dagen omvatten alle soorten afwezigheid (ziekte, dagje bij oma, gezinsvakantie, …)

Indien uw kind meer dan 18 dagen afwezig is, zal de dagprijs aangerekend worden.

Deze snipperdagen worden volgens het opvangplan en startdatum berekend:
18 dagen voor een voltijdse inschrijving
14 dagen voor een 4/5 inschrijving
11 dagen voor een 3/5 inschrijving

 • Wanneer uw kind niet naar het kinderdagverblijf komt, moet u ten laatste voor 9u de dag zelf waarschuwen. Zo niet is uw kind onwettig afwezig en zal de dagprijs aangerekend worden.
 • Indien de snipperdagen zijn uitgeput en bij niet tijdig melden van de afwezigheid, rekenen wij de dagprijs aan plus een extra kost ten bedrage van ½ dagprijs.

Breng- en ophaalmoment

Als ouder heeft u toegang tot alle lokalen waar uw kind verblijft.

Binnen de afgesproken dag- en uurregeling mag u uw kind op elk moment brengen of afhalen. Om de rust van de peuters niet te verstoren, vragen we om de peuter niet te brengen en/of op te halen tijdens het middagdutje van 12u tot 14u.

Tijdens de breng- en ophaalmomenten kunt u mondelinge informatie uitwisselen met de kindbegeleidster/der of de verantwoordelijke.

Via het heen- en weerboekje verwachten we dagelijks informatie over het eet- en slaapmoment van uw kindje thuis en eventuele bijzonderheden.

We vragen om uw kindje 15 minuten vóór sluitingstijd op te halen, omdat wij u graag nog willen informeren over het verloop van de dag van uw kind. Bij laattijdig afhalen na sluitingstijd wordt een boete van 10 € per begonnen kwartier aangerekend.

Bij herhaaldelijk laattijdig afhalen zullen wij u vragen een oplossing te zoeken. Bij het niet naleven van de gemaakte afspraken kan dat leiden tot het eenzijdig beëindigen van de opvangovereenkomst.

Het kinderdagverblijf vertrouwt de kinderen alleen toe aan de personen die worden vermeld op de overeenkomst. U verwittigt vooraf de kindbegeleidster/der of de verantwoordelijke wanneer andere personen uw kindje komen ophalen.

Kinderen worden enkel gebracht of meegegeven aan minderjarigen mits schriftelijke toestemming van de ouders. Kinderen worden niet meegegeven aan personen die duidelijk onder invloed zijn van alcohol of drugs.

Treedt er in de loop van de opvang een wijziging op in het ouderlijk gezag of het verblijfs- of bezoekrecht, dan moet u dit onmiddellijk melden aan de verantwoordelijke zodat deze de overeenkomst kan aanpassen. Deze wijziging moet schriftelijk aantoonbaar zijn.

Voeding

Behoudens onvoorziene omstandigheden ontbijten de kindjes in familiekring. De kruipers en peuters ontbijten thuis en baby’s krijgen hun eerste flesvoeding thuis.

Wij vragen om geen ontbijt of andere voedingsmiddelen (boterhammen, ontbijtkoeken, ontbijtgranen, koekjes, rijstwafels, …) mee te brengen naar het kinderdagverblijf.

Afhankelijk van het tijdstip en de duur van de aanwezigheid van uw kind in de opvang verstrekt het kinderdagverblijf de gepaste maaltijd(en).

De warme maaltijden worden geleverd door de centrale keuken van AGAPE (koude lijn). Voor meer info kan u terecht op www.agapebrussel.be De fruitpap en de vieruurtjes worden dagelijks vers bereid door ons personeel.

De voeding wordt aangepast aan de leeftijd van uw kind en is in de dagprijs inbegrepen, met uitzondering van flesvoeding.

Indien uw kind aangepaste voeding nodig heeft, kan de warme maaltijd voorzien worden, na overleg met de verantwoordelijke en AGAPE , indien mogelijk en mits voorschrift van de arts.

Indien de aangepaste voeding niet kan voorzien worden door de catering, brengen de ouders zelf de maaltijden mee. Dit wordt niet verrekend in de dagprijs.

Flesvoeding

de zuivere en gesteriliseerde zuigflessen, eventueel reeds gevuld met de juiste hoeveelheid water, worden door de ouders meegebracht. Vermeld overal duidelijk de naam van uw kind. Breng de correcte dosis poeder per fles apart mee.

 

In overleg met de ouders wordt er met fruitpap en/of groentepap gestart. Er zijn startvoedingen voorzien (geen vlees en vis) voor eerste papjes. Krijgt uw kind thuis vlees/vis, dan kan dat bij ons ook.

Na overleg met de ouders wordt gestart met gemixte voeding in plaats van gemalen voeding, met de overgang naar brokjes en met toevoeging van melk.

De babyvoeding bevat geen koemelk.

Kleding en verzorging

Het ochtendtoilet gebeurt thuis. Zorg ervoor dat uw kindje verzorgd en fris gewassen is als het naar het kinderdagverblijf komt (geen nachtluier meer aan).

We vragen om voldoende reservekleding mee te brengen voorzien van naamlabel.

Elk kind heeft een eigen kastje om persoonlijke spulletjes op te bergen.

De luiers zijn niet in de dagprijs inbegrepen, maar worden wel voorzien door het kinderdagverblijf. Deze worden op het einde van de maand in rekening gebracht.

Bij het binnenkomen in het kinderdagverblijf, wordt u gevraagd jas en muts op te bergen op de daarvoor voorziene plaats. Wij vragen om in het jasje van uw kind de naam te schrijven.

In de loop van de dag krijgen de kindjes alle nodige verzorging, slabbetjes, handdoeken en linnen in het kinderdagverblijf.

Het kinderdagverblijf voorziet in de basisverzorgingsproducten (lotion, preventieve huidzalf,…) voor de kindjes.

Indien er allergene producten nodig zijn, brengt u die zelf mee(met doktersvoorschrift).

Een overzicht van mee te brengen spulletjes :

 • Reservekleding (aangepast aan de leeftijd van uw kind)
 • Fopspeen enkel voor gebruik in het kinderdagverblijf
 • Bij zonnig weer: zonnehoedje en zonnecrème
 • Voor de veiligheid van uw kind en de andere kinderen vragen wij u met aandrang GEEN kettinkjes, armbandjes, oorbellen en kleine haarspeldjes,… aan te doen.

Vaccinaties

In België is bij jonge kinderen alleen het vaccineren tegen polio verplicht. Het is echter sterk aanbevolen om uw kind te vaccineren volgens het vaccinatieschema van de Hoge Gezondheidsraad, dat Kind en Gezin toepast. Wanneer uw kind onvoldoende immuun is voor ziekten zoals difterie, kinkhoest, klem, hersenvliesontsteking, mazelen, bof, rode hond of hepatitis B, kan dit ernstige verwikkelingen voor uw kind tot gevolg hebben.

Andere kinderen en personeelsleden in de opvang lopen het risico om besmet te worden. Dit is vooral gevaarlijk voor baby’s die nog niet gevaccineerd werden of voor zwangere vrouwen.

Opvang van een ziek kind

Wanneer uw kind ziek is, hoort het niet thuis in een kinderdagverblijf. Zieke kinderen vormen niet alleen een besmettingsgevaar voor de andere kinderen, maar vragen ook meer aandacht en rust, die wij hun op dat ogenblik niet kunnen bieden. Het is daarom een goed idee om op voorhand oplossingen te hebben voor het geval dat uw kind ‘s ochtends ziek is en u dringende alternatieve opvang nodig hebt.

Indien uw kind afwezig zal zijn, verwittigt u telefonisch het kinderdagverblijf uiterlijk dezelfde dag vóór 9u.

Een ziek kind wordt geweigerd in de opvang wanneer:

 • het kind te ziek is om aan de normale activiteiten deel te nemen
 • het zieke kind teveel aandacht en zorg vraagt van de kindbegeleidster/der, zodat de veiligheid en de gezondheid van de andere kindjes niet meer gegarandeerd kunnen worden.
 • het kind een of meer van volgende symptomen vertoont :
  • diarree : bloederige ontlasting of verandering van stoelgangpatroon met 3 waterige ontlastingen gedurende het verblijf in de opvang. Wanneer de diagnose ‘peuterdiarree’ gesteld wordt, kan het kind wel naar de opvang komen.
  • braken in combinatie met algemeen ziek zijn (hierbij oppassen voor uitdroging)
  • bloedbraken
  • zeer zware hoest in combinatie met algemeen ziek zijn, koorts of ademhalingsmoeilijkheden
  • mondzweren
  • huiduitslag in combinatie met koorts of verandering in het gedrag. Het kind kan weer naar de opvang komen als een arts bepaald heeft dat het niet om een besmettelijke ziekte gaat.
 • het kind een besmettingsgevaar is voor andere kinderen. De lijst van deze ziekten vindt u in de checklist ziektes en symptomen van Kind en Gezin (vraag ernaar bij de verantwoordelijke)

 

Een kind dat niet te ziek is, kan naar het kinderdagverblijf komen wanneer de verantwoordelijke akkoord is. Beoordeel zelf de algemene toestand van uw kind en of het kan meedoen met de normale activiteiten. Hou zeker rekening met besmettingsgevaar voor andere kinderen. Geef het kinderdagverblijf informatie over eventuele medicatie en verzorging. Zorg ervoor dat u steeds telefonisch bereikbaar bent.

Na overleg beslist de verantwoordelijke of uw kind al dan niet naar de opvang kan. Bij die beslissing denken we aan het belang van uw kind, aan het belang van de andere opgevangen kinderen en de extra werkbelasting die de zorg voor een ziek kind kan meebrengen.

Het kinderdagverblijf zal ouders inlichten wanneer er een besmettelijke ziekte in de opvang is, zodat u weet dat er kans bestaat dat uw kind met de besmetting in aanraking is gekomen. Om de privacy van de betrokken ouders en hun kind te beschermen, zijn deze waarschuwingen steeds anoniem.

Koortsbeleid

Zie website of eventuele bijlage

Regeling wanneer uw kind ziek wordt of een ongeval heeft tijdens de opvang

De verantwoordelijke neemt contact op met de ouders om afspraken te maken over de eventuele medische opvolging. Het kan gebeuren dat we u vragen om uw kind zo snel mogelijk te komen ophalen.

Indien u niet bereikbaar bent, doet het kinderdagverblijf een beroep op uw eigen behandelende arts of doen wij beroep op dokter Deraemaecker Tel: 02/672 79 40.

Eventuele medische kosten vallen ten laste van de ouders.

In levensnoodzakelijke gevallen zullen we onmiddellijk een arts en/of de hulpdiensten oproepen. Wanneer dit zou gebeuren, brengen we u zo snel mogelijk op de hoogte.

Medicatie

Wanneer uw kind medicatie nodig heeft , dient u dat zoveel mogelijk thuis toe.

Indien er toch medicatie moet gegeven worden in de opvang, vragen wij een doktersattest (zie bijlage) waarop duidelijk het volgende vermeld staat:

 • naam van het kind
 • naam van de medicatie
 • dosering en wijze van toediening
 • duur van de behandeling
 • tijdstip van toediening
 • datum van het voorschrift
 • naam van de dokter

Onder medicatie verstaan wij tevens:

 • homeopatische middelen
 • neusdruppels
 • hoestwerende middelen

We noteren wanneer de medicatie is toegediend en zorgen voor de juiste bewaring.

Naleving van de wet op bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Een kinderdagverblijf heeft wettelijk de toelating om gegevens op te vragen die behoren tot de persoonlijke levenssfeer.

Het kinderdagverblijf vraagt bij de inschrijving en tijdens het verblijf persoonlijke gegevens op over uw kind en uw gezin. Het gaat over administratieve gegevens van het kind, de ouders en het gezin, informatie over het gezinsinkomen en medische gegevens over het kind, voor zover deze gegevens van belang zijn voor de opvang van uw kind.

Het kinderdagverblijf kan ook sociale gegevens van uw gezin noteren, wanneer dit relevant is voor de opvang van uw kind.

Administratieve, medische en sociale gegevens worden opgevraagd en verwerkt onder de verantwoordelijkheid van de verantwoordelijke.

Volgens de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer heeft u als ouder recht op toegang tot de administratieve gegevens die uw kind, uzelf of uw gezin betreffen en kunt u verbetering ervan vragen.

Het kinderdagverblijf en al zijn medewerkers delen aan derden geen informatie mee over uw gezin, over uw kind noch over zijn verblijf in het kinderdagverblijf.

Financiële bepalingen

Waarborg

Het kinderdagverblijf vraagt een waarborg van 150€ met een minimum van 50€ voor sociaal kwetsbare gezinnen, aantoonbaar met bewijslast. Deze waarborg dient u binnen de 3 weken na de definitieve inschrijving over te schrijven op rekeningnummer BE28- 4217 1470- 9120

Indien u geen waarborg stort binnen de 3 weken na de definitieve inschrijving, wordt u schriftelijk verwittigd van de schrapping van uw inschrijving.

Na het vereffenen van alle openstaande rekeningen wordt het integrale bedrag u zo snel mogelijk na de laatste opvangdag teruggestort.

Als de opvang niet plaatsvindt door redenen van overmacht (verhuis, ander werk, …) wordt de waarborg teruggestort.

Als u 2 maanden voor de geplande datum de voorziene opvang afzegt, wordt de waarborg terugbetaald.

In alle andere situaties van niet gerealiseerde opvang wordt de waarborg niet terugbetaald.

De modaliteiten worden vastgelegd in de schriftelijke overeenkomst, waaronder het opvangplan.

Opzegmodaliteiten voor de ouders

Als u 2 maanden voor de geplande datum de voorziene opvang afzegt, wordt de waarborg terugbetaald.

Eens de opvang gestart kan de opvang beëindigd worden door dit ten minste twee maand op voorhand schriftelijk te melden aan de verantwoordelijke. Bij niet verwittigen wordt de waarborg ingehouden.

Jaarlijkse herberekening van de ouderbijdrage

Er is een jaarlijkse herberekening van de dagprijs via Kind en Gezin.

Ouderbijdrage

De verblijfkosten van uw kind worden per dag van aanwezigheid berekend en de dagprijs is afhankelijk van het netto belastbaar inkomen van het gezin.

Eén maand voor de start van de opvang dient u een attest inkomenstarief aan te vragen via Kind en Gezin. http://www.kindengezin.be/. Hier dient u zich eerst te registreren (met E-id of token). Daarna kan u verder gaan naar de prijsberekening en de aanvraag van het attest inkomenstarief

Het personeel van de kinderopvang registreert dagelijks het begin- en einduur van aanwezigheid, evenals het totaal aantal aanwezigheidsuren per dag in het aanwezigheidsregister.

Ouders dienen deze gegevens te bevestigen met een handtekening. Het gezin ontvangt maandelijks een factuur.

De bijdrage dekt alle verblijfskosten, met uitzondering van de luiers, flesvoeding en geneesmiddelen.

Maximaal 4 wenmomenten in aanwezigheid van ouders dienen niet betaald te worden.

Jaarlijks zal u een fiscaal attest overhandigd worden.

Opzegmodaliteiten voor de voorziening

Het kinderdagverblijf kan de opvang eenzijdig schorsen of beëindigen wanneer u het huishoudelijk reglement of de individuele opvangovereenkomst niet naleeft of wanneer u geen gevolg geeft aan de mondelinge en schriftelijke verwittigingen van het kinderdagverblijf.

Verzekering

Het kinderdagverblijf heeft een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid voor het personeel en de kinderen. Er is ook een verzekering tegen lichamelijke ongevallen voor de opgevangen kinderen afgesloten.

Verzekeringsmaatschappij

Ethias
Adres : Prins-Bisschopssingel 73
3500 Hasselt
Polisnummer : 45.113.377

Aangifte van schade of ongevallen moet binnen de 24 uur na de feiten gebeuren aan de verantwoordelijke of zijn/haar vervanger. De verantwoordelijke brengt de verzekeringsinstelling op de hoogte.

Aanpassingen aan het huishoudelijk reglement

Ouders worden minstens 2 maanden op voorhand schriftelijk op de hoogte gebracht van wijzigingen in dit huishoudelijk reglement.

Ouders hebben het recht om binnen de 2 maanden nadat ze op de hoogte werden gebracht van de aanpassing, de schriftelijke overeenkomst op te zeggen zonder enige schade- of opzegvergoeding verschuldigd te zijn.

Ouders worden gevraagd om te ondertekenen voor akkoord.