Ziekte procedure
zieke-kinderen

Wanneer uw kind ziek is, hoort het niet thuis in een kinderdagverblijf. Zieke kinderen vormen niet alleen een besmettingsgevaar voor de andere kinderen, maar vragen ook meer aandacht en rust, die wij hun op dat ogenblik niet kunnen bieden. Het is daarom een goed idee om op voorhand oplossingen te hebben voor het geval dat uw kind ‘s ochtends ziek is en u dringende alternatieve opvang nodig hebt.
De leidinggevende beslist steeds als laatste of het kind kan komen of niet.

Een ziek kind wordt geweigerd in de opvang wanneer:

 • Bij een ochtendtemperatuur van 38°C.
 • het kind te ziek is om aan de normale activiteiten deel te nemen
 • het zieke kind teveel aandacht en zorg vraagt van de kindbegeleidster/der, zodat de veiligheid en de gezondheid van de andere kindjes niet meer gegarandeerd kunnen worden.
 • het kind een of meer van volgende symptomen vertoont :
  • diarree : bloederige ontlasting of verandering van stoelgangpatroon met 3 waterige ontlastingen gedurende het verblijf in de opvang. Wanneer de diagnose ‘peuterdiarree’ gesteld wordt, kan het kind wel naar de opvang komen.
  • braken in combinatie met algemeen ziek zijn (hierbij oppassen voor uitdroging)
  • bloedbraken
  • zeer zware hoest in combinatie met algemeen ziek zijn, koorts of ademhalingsmoeilijkheden
  • mondzweren
  • huiduitslag in combinatie met koorts of verandering in het gedrag. Het kind kan weer naar de opvang komen als een arts bepaald heeft dat het niet om een besmettelijke ziekte gaat.
 • het kind een besmettingsgevaar is voor andere kinderen.
  De lijst van deze ziekten vindt u in de checklist ziektes en symptomen van Kind en Gezin:
  Checklist ziektes en symptomen

 

Een kind dat niet te ziek is, kan naar het kinderdagverblijf komen wanneer de verantwoordelijke akkoord is. Beoordeel zelf de algemene toestand van uw kind en of het kan meedoen met de normale activiteiten. Hou zeker rekening met besmettingsgevaar voor andere kinderen. Geef het kinderdagverblijf informatie over eventuele medicatie en verzorging. Zorg ervoor dat u steeds telefonisch bereikbaar bent.

Na overleg beslist de verantwoordelijke of uw kind al dan niet naar de opvang kan. Bij die beslissing denken we aan het belang van uw kind, aan het belang van de andere opgevangen kinderen en de extra werkbelasting die de zorg voor een ziek kind kan meebrengen.

Het kinderdagverblijf zal ouders inlichten wanneer er een besmettelijke ziekte in de opvang is, zodat u weet dat er kans bestaat dat uw kind met de besmetting in aanraking is gekomen. Om de privacy van de betrokken ouders en hun kind te beschermen, zijn deze waarschuwingen steeds anoniem.

Het koortsbeleid vindt u in onderstaande flowchart:

 bereikbaar

Regeling wanneer uw kind ziek wordt of een ongeval heeft tijdens de opvang

Indien uw kind in de opvang 38,5°C koorts heeft, een ongeval heeft gehad of te ziek is neemt de verantwoordelijke of de kindbegeleidster steeds contact met u op. Blijf daarom altijd bereikbaar en bel zo snel mogelijk terug bij een gemiste oproep. Het is mogelijk dat gevraagd wordt uw kindje onmiddellijk op te halen.
Voorzie daarom een regeling zodat er altijd iemand uw kindje kan komen ophalen indien nodig.

In levensnoodzakelijke gevallen of wanneer we u bij teveel ziekteverschijnselen niet kunnen bereiken, zullen we onmiddellijk een arts en/of de hulpdiensten oproepen. Wanneer dit zou gebeuren, brengen we u zo snel mogelijk op de hoogte.

Medicatie

Wanneer uw kind medicatie nodig heeft , dient u dat zoveel mogelijk thuis toe.

Indien er toch medicatie moet gegeven worden in de opvang, vragen wij een doktersattest met daarop alle noodzakelijke informatie. Zonder doktersattest kan er geen medicatie worden toegediend.